Skip to content

Správa míst

Nadační fond Mosty – Puentes byl založen v roce 2016. Dlouhodobým záměrem nadačního fondu Mosty-Puentes je sbírka na odkup a správu pozemků, která jsou v blízkosti míst s historickým a duchovním významem pro naši zemi. Vycházíme z našeho zájmu přemostit domorodou kulturu kmene Kogi k nám a aktivně se podílet na obnově ekosystému i vnitřní rovnováhy lidí. 

Správa míst

Vlastnictví nebo správa?

Nadační fond je prostředek, který má být schopen legálně komunikovat v rámci dominantního systému. Je platformou pro registraci pozemků, uzavírání pachtovních smluv a dohod o užívání pozemků, pro přehledné hospodaření s finančními prostředky. Pozemky v Sierra Nevada i v České republice přijímáme jako kousky země, které patří společenství. Máme je v péči pro studium duchovního dědictví, školu přírodní moudrosti a formování nových místních společenství.

Co je myšleno správou míst? 

Kromě zmíněné obřadní práce a porozumění funkci místa v krajině je to  podpora a setkávání místního společenství, mapování krajiny a vody v ní, citlivé vypracovávání návrhů na krajinné práce například výsadby, tvoření funkčních krajinných prvků, minimalizace neblahých vlivů moderního zemědělství a lesnictví. To vyžaduje aktivní spoluúčast na pracovních setkáních všech aktérů v oblasti péče o krajinu.

Místa, kde země promlouvá 

Kogi považují místa síly za mimořádná a vybízejí nás, bychom ta naše našli, pečovali o ně a tím působili na kvalitu života v jejich okolí. Oni nazývají místa síly svým slovem Šikwakala. Dalo by se to opisem přeložit jako místo, kde pramení život nebo tam, kde země promlouvá. 

Na takových místech se odpradávna naši předkové shromažďovali a v tom můžeme pokračovat i my. Jsou to místa vhodná pro setkání, ale i pro návštěvy člověka, který bude v klidu naslouchat tomu co země říká a podle toho potom bude vědět co má dělat, aby naše životy a naše země byly ve zdravé rovnováze. Můžeme působit v malém měřítku ve svém okrese nebo kraji. Některá místa mají zásadní vliv na větší celky a jejich propojení není omezeno hranicemi.  

Člověk, který pracuje v systému si myslí, že kdyby obdělával půdu nebo se věnoval svému řemeslu, tak to bude těžké. Neuvědomuje si, že práce v systému je stejně, ne-li více těžká. Naproti tomu práce s půdou nebo vlastní řemeslo přináší, co doopravdy potřebujeme. Jídlo, a domov. Práce se zemí dává ještě daleko více. Dává člověku pocítit a prožít jeho celé lidství. Dává mu sílu a podporuje současně celé okolí. 

Pro koho taková místa jsou?

Pro všechny, kdo máme silnou touhu účastnit se obrození vztahu člověka s přírodou, naší zemí a životem jako takovým. 

Každý, i vy můžete přispět naší zemi a dalším generacím.

 

Správa míst

Jak se můžete zapojit?

  • Máte místo vhodné k našemu záměru a chcete jej předat do správy Nadačnímu fondu Mosty-Puentes? Kontaktujte nás.

  • Chcete se účastnit provázeného sebepoznání a přípravy pro práci se silovými místy Čech a Moravy?

    Napište nám na nadacnifond@mosty-puentes.cz

  • Podpořte správu míst jednorázovým darem či pravidelným příspěvkem na transparentní účet 2001621481/2010. 

Proč to děláme?

,,Začalo to v roce 2011, kdy jsem se poprvé setkala domorodci Kogi.  V každé původní duchovní tradici, se můžeme dozvědět o tom, že vše se nejprve tvoří v duchovních světech. Spojnice duchovních světů a fyzického světa jsou na některých místech na zemi.Monika Michaelová

Naše země je strategické místo v srdci Evropy a proto jsem se začala této práci věnovat. Postupně za 11 let od mého návratu narostl počet lidí, kteří pečují o místa s mimořádným významem pro krajinu.

Každý, kdo cítí jakési vnitřní pozvání na místo síly,  může v prostoru zazpívat. Popřát sobě, své rodině a kraji, svému společenství dobrý život a rovnováhu. Pro hlubší a komplexní pojetí práce na obřadních místech je třeba vrozené dispozice a také vnitřní rovnováhy, znalosti praktiky. 

Správa míst

Co jsme už udělali? 

V České republice propojujeme mnoho míst síly země.  Některá už ukazují svůj účel a zasazené pomyslné semínko vyrůstá do jasných obrysů určení každého takového místa a propojují se lidé, kteří mají zájem pokračovat v tom, co je tradiční. V západních Čechách jsme postavili můstek mezi lidmi a přírodou. V Rychlebských horách se obnovují přástky. Na hoře Prašivá k nám promluvila smrt a přírodní pohřbívání. V Bouzovské vrchovině jsme očistili pramen zpod černé skládky a obnovili posvátný háj. Mezi poli jsme vysadili mez. Pod obřadním Holým vrchem přetváříme starý sad a obnovujeme funkci obřadiště.  

Správa míst

Mapujeme už objevená i skrytá místa, kde pramení síly země. Na těch místech jsme se učili nacházet a vzájemně vnímat  svoje schopnosti rozumět  promluvám země, jak o místa pečovat . Dlouho jsme putovali po celé naší republice až nás v roce 2018 nasměrovala práce na Moravu. 

Pro každý kousek země je určující, že má svého správce. Rodinu nebo člověka, který plně přijímá do své kompetence praktickou péči o takový kousek země. Tak vznikla a stále roste platforma nadačního fondu. Některá místa potřebujeme odkoupit, jiná už vlastní lidé, kterým spojení s námi a společná práce dává smysl. 

Na některých místech jednáme s majiteli, na jiných jsou postavené kostely, kapličky anebo nově telefonní stožáry s parabolami na přenos internetového spojení. 

Správa míst

Teď se naše práce soustřeďuje v Moravskoslezském kraji.

Naplnil se účel a touha, která byla u založení nadačního fondu Mosty-Puentes v roce 2016. Po sedmi letech práce s krajinou jsme koupili dům s pozemkem v oblasti Moravských sopek, lávových proudů a Slezské Harty. S domorodci Kogi a Wiwa jsme obejmuli celou naši zemi. Vstupujeme do fáze péče, zázemí a tvorby, která pramení z jednoho místa, se kterým porosteme společně.